04/11 

PRANEŠIMAS

Sedos kredito unijos narių dėmesiui!

2018 m. kovo 23 d. įvyko Pakartotinis visuotinis narių susirinkimas, kurio metu priimti šie sprendimai:

  • teigiamai įvertintos stebėtojų tarybos, revizorės, valdybos bei paskolų komiteto ataskaitos;
  • patvirtinti metinių finansinių ataskaitų rinkiniai, priimtas nutarimas dėl pelno paskirstymo tvarkos;
  • patvirtinta 2018 m. pajamų – išlaidų sąmata;
  • naujai perrinkti tie patys  valdybos nariai;
  • naujai išrinktas paskolų komitetas ;
  • išrinkta audito įmonė , bei patvirtintas lėšų įmonei apmokėti limitas.
  • suteikti valdybai įgaliojimai priimti sprendimus dėl disponavimo turtu ir ilgalaikio turto įsigijimo, ilgalaikių paskolų paėmimo ir suteikimo, laidavimo ar garantavimo už kitų asmenų prievoles, jeigu turto vertė ar sandorių suma viršija 1/10 kredito unijos nuosavo kapitalo;
  • patvirtinti  naujos redakcijos kredito unijos įstatai;
  • paskelbta informacija apie indėlių draudimą ;

Su darbotvarkėje priimtų klausimų nutarimais, ataskaitomis bei kitais dokumentais kredito unijos nariai gali susipažinti kredito unijos patalpose, adresu: Vytauto 14-2, Seda arba telefonu 8-443-91350.

Sedos kredito unijos valdyba